آی مسکن راهی به سوی دستیابی آرزوها

استان

نوع معامله

نوع ملک

آپارتمان
رهن و اجاره
20 میلیون / 2 میلیون تومان

آپارتمان

کرمان/سیرجان/شسیسشی
4 روز پیش
:امکانات : 5 : جنوبی : آجر انگلیسی
موارد بیشتر

بهترین خانه ها را اینجا بیابید

جدیدترین ها و بهترین ها را اینجا بیابید